Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fitnessprof:

De onderneming die voornamelijk handelt vanaf de website www.fitnessprof.nl, kantoorhoudend is op Van Randwijcklaan 110, 3815MT, gevestigd te Amersfoort en sinds 15-05-2010 ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50167634

Product: Het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Fitnessprof binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de genoemde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fitnessprof. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden.

2.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de kantonrechter of rechtbank in het arrondissement waar Fitnessprof is gevestigd.

2.3 Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met klanten binnen Nederland.


Artikel 3. Aanbiedingen /Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan door Fitnessprof zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Fitnessprof de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Fitnessprof te melden.

3.2 Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd;
(d) Het e-mailadres van Fitnessprof.

3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Fitnessprof. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over.


Artikel 5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Fitnessprof. Fitnessprof probeert er voor te zorgen dat de producten, na betaling, binnen 1 werkdag aan u worden verstuurd.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Fitnessprof overschreden wordt, zal Fitnessprof u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden door u schriftelijk wordt ontbonden (via brief of e-mail),zal Fitnessprof het reeds betaalde bedrag binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product aan u terugbetalen.

5.4 Fitnessprof behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aande klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.


Artikel 6. Retourneren

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u demogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Fitnessprof te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de pot(ten) onaangebroken.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Fitnessprof te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Fitnessprof. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.

6.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Fitnessprof ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Fitnessprof deze betalingen binnen 10 dagen nadat Fitnessprof het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Fitnessprof behoudt het recht om geretourneerde producten teweigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Fitnessprof schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Fitnessprof u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.


Artikel 7. Garanties

7.1 Wanneer Fitnessprof van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het door de koper ontvangen product, is de koper gerechtigd aan Fitnessprof te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel na retournering de koopprijs vergoed te krijgen.

7.2 Retournering dient te geschieden binnen 8 werkdagen na ontvangst van het bestelde door middel van terugzending van de ontvangen producten. 

7.3 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert leverancier dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

7.4 leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

7.5 Garantie is persoonsgebonden en in geen geval overdraagbaar aan anderen.

7.6 In het geval zich niettemin gebreken in de door leverancier geleverde goederen voordoen, zal leverancier de betreffende gebreken herstellen of doen herstellen, ofwel de klant crediteren ofwel een nieuw goed in de plaats van het gebrekkige goed leveren, zulks door ons primair te bepalen.


Artikel 8. Klachten

8.1 U dient klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Fitnessprof (de gegevens staan vermeld in artikel 10 van deze voorwaarden).

8.2 Fitnessprof zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen.Fitnessprof zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


Artikel 9. Klantenservice
Alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden dient plaatste vinden met: Fitnessprof, Weteringkade 101, 3826 BJ Amersfoort. E-mail: info@fitnessprof.nl. Dit e-mailadres is beschermd tegenspambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Artikel 10. Privacy

10.1 Fitnessprof zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

10.2 De persoonsgegevens welke verwerkt worden, zijn enkel gegevens dieu invult op het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. Verder worden uw naam en e-mailadres opgeslagen wanneer u Fitnessprof een e-mail stuurt.

10.3 Fitnessprof verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Fitnessprof, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is volledig aan Fitnessprof zijn voldaan.


Artikel 12. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

12.1 Fitnessprof is niet verplicht tot het nakomen van aangegane verplichtingen tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Omstandigheden in de zin van artikel 12.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 13. Voorbehoud

Fitnessprof kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 14. Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright © 2010, Fitnessprof.


Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Voordat u met het gebruik van de voedingssupplementen van Fitnessprof begint dient u dit vooraf met uw arts of specialist te overleggen. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voordat u via deze site gekochte producten gebruikt, dient u eerst deinformatie op de verpakking aandachtig door te lezen.

Ondanks de zuiverheid van een supplement kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Ieder persoon is immers uniek. Zoals veel mensen bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement door sommigen slechtverdragen worden. Fitnessprof stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is.

Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging vaneen gevarieerde voeding.

15.2 Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan Leverancier, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, niet aansprakelijk worden gesteld.

15.3 Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade doorbedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

15.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Leverancier toerekenbare opzet of grove schuld.

15.5 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voorandere dan normale doeleinden van door Leverancier geleverde producten, is Leverancier niet aansprakelijk.

Loading...